Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển ở động vật và bằng cách nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

 Các nhân tố bên trong: Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm có + Yếu tố di truyền : hệ gen chi phối tốc độ, giới hạn, thời gian sinh trưởng và phát triển. + Giới tính: ở từng thời kì phát triển quá trình sinh trưởng của giới đực và giới cái không giống nhau + Hoocmôn sinh trưởng phát triển. Các hooc môn ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật có xương sống - Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được điều hòa bởi các hoocmon sinh trưởng và phát triển. Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmon: hoocmon sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen Các loại hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở người Tên hoocmon Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí Hoocmon sinh trưởng (GH) Tuyến yên - Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin - Kích thích phát triển xương. Tiroxin Tuyến giáp - Kích thích chuyển hoá ở tế bào. - Kích thích quá trình sinh trưởng bình thường của cơ thể. Riêng lưỡng cư tiroxin có tác dụng gây biến thái nòng nọc thành ếch.
Trả lời
 Các nhân tố bên trong: Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật gồm có + Yếu tố di truyền : hệ gen chi phối tốc độ, giới hạn, thời gian sinh trưởng và phát triển. + Giới tính: ở từng thời kì phát triển quá trình sinh trưởng của giới đực và giới cái không giống nhau + Hoocmôn sinh trưởng phát triển. Các hooc môn ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật có xương sống - Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được điều hòa bởi các hoocmon sinh trưởng và phát triển. Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmon: hoocmon sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen Các loại hooc môn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở người Tên hoocmon Nơi sản xuất Tác dụng sinh lí Hoocmon sinh trưởng (GH) Tuyến yên - Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin - Kích thích phát triển xương. Tiroxin Tuyến giáp - Kích thích chuyển hoá ở tế bào. - Kích thích quá trình sinh trưởng bình thường của cơ thể. Riêng lưỡng cư tiroxin có tác dụng gây biến thái nòng nọc thành ếch.