Nội dung tổ chức trong quản trị văn phòng là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gồm các nội dung sau: -. Thành lập đơn vị làm công tác văn phòng cho cơ quan, tổ chức sau đó tiến hành thiết kế bộ máy văn phòng - Xác định nhiệm vụ chức năng, quyền hạn và phạm vì hoạt động của các đơn vị làm công tác văn phòng - Xác định nhân lực làm công tác văn phòng - Phân bố lao động về các đơn vị
Trả lời
Gồm các nội dung sau: -. Thành lập đơn vị làm công tác văn phòng cho cơ quan, tổ chức sau đó tiến hành thiết kế bộ máy văn phòng - Xác định nhiệm vụ chức năng, quyền hạn và phạm vì hoạt động của các đơn vị làm công tác văn phòng - Xác định nhân lực làm công tác văn phòng - Phân bố lao động về các đơn vị