Pháp có bao nhiêu địa điểm được liệt vào danh sách di sản thế giới của UNESCO tính đến năm 2017 ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Pháp có 43 địa điểm được liệt vào danh sách di sản thế giới của UNESCO tính đến năm 2017
Trả lời
Pháp có 43 địa điểm được liệt vào danh sách di sản thế giới của UNESCO tính đến năm 2017