Nước Pháp đã trải qua mấy nền Cộng hoà?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nước Pháp đã trải qua 5 nền Cộng hoà. Hiện tại đang là nền Cộng hoà thứ 5.
Trả lời
Nước Pháp đã trải qua 5 nền Cộng hoà. Hiện tại đang là nền Cộng hoà thứ 5.