Phân loại công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có thể phân loại theo chức năng: công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ hành động và công cụ hỗ trợ. - Công cụ điều chỉnh vĩ mô: luật pháp và chính sách gọi chung là công cụ pháp lý. - Công cụ hành động là các biện pháp tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế xã hội như các quy định hành chính, quy định xử phạt, thuế hay còn gọi là công cụ kinh tế (thuế sử dụng đât, thuế khai thác KS, thuế khai thác TNN), phí (phí bảo vệ môi trường đối với khai thác KS, phí bvmt đối với nước thải). - Công cụ hỗ trợ có tác dụng hoàn chỉnh và hỗ trợ hai công cụ nói trên như hệ thống thông tin địa lý – GIS, mô hình hóa,..
Trả lời
Có thể phân loại theo chức năng: công cụ điều chỉnh vĩ mô, công cụ hành động và công cụ hỗ trợ. - Công cụ điều chỉnh vĩ mô: luật pháp và chính sách gọi chung là công cụ pháp lý. - Công cụ hành động là các biện pháp tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế xã hội như các quy định hành chính, quy định xử phạt, thuế hay còn gọi là công cụ kinh tế (thuế sử dụng đât, thuế khai thác KS, thuế khai thác TNN), phí (phí bảo vệ môi trường đối với khai thác KS, phí bvmt đối với nước thải). - Công cụ hỗ trợ có tác dụng hoàn chỉnh và hỗ trợ hai công cụ nói trên như hệ thống thông tin địa lý – GIS, mô hình hóa,..