Phương pháp nghiên cứu của môi trường địa chất là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các phương pháp nghiên cứu môi trường địa chất - Khảo sát ( địa chất, địa mạo, địa hóa, phỏng vấn …) - Đo đạc ( thực địa , phòng thí nghiệm ) : phòng thí nghiệm : phân tích hóa học, các phương pháp phân tích vật lý, sinh học,… - Monitering + các trạm monitoring địa động lực, địa hóa( đo đạc các chỉ số liên quan ) + ngoài ra còn dùng ảnh máy bay, viễn thám. - Phương pháp xử lý số liệu : + sử dụng phương pháp và kỹ thuật xử lý của các chuyên ngành tương tự địa mạo, địa động lực, địa kỹ thuật, địa hóa, quản lý môi trường + áp dụng kỹ thuật tin học, GIS… + phương pháp bản đồ : thể hiện sự phân bố không gian của các bộ phận hoặc đặc trưng của MTĐC. + phương pháp phân tích rủi do tai biến.
Trả lời
Các phương pháp nghiên cứu môi trường địa chất - Khảo sát ( địa chất, địa mạo, địa hóa, phỏng vấn …) - Đo đạc ( thực địa , phòng thí nghiệm ) : phòng thí nghiệm : phân tích hóa học, các phương pháp phân tích vật lý, sinh học,… - Monitering + các trạm monitoring địa động lực, địa hóa( đo đạc các chỉ số liên quan ) + ngoài ra còn dùng ảnh máy bay, viễn thám. - Phương pháp xử lý số liệu : + sử dụng phương pháp và kỹ thuật xử lý của các chuyên ngành tương tự địa mạo, địa động lực, địa kỹ thuật, địa hóa, quản lý môi trường + áp dụng kỹ thuật tin học, GIS… + phương pháp bản đồ : thể hiện sự phân bố không gian của các bộ phận hoặc đặc trưng của MTĐC. + phương pháp phân tích rủi do tai biến.