Quản trị có chức năng gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quản trị có 4 chức năng: +Hoạch định +Kiểm tra +Quản lý điều hành +Tổ chức Nội dung hoạch định công tác văn phòng +Tổ chức bộ máy văn phòng + Nghiệp vụ và hiện đại hóa các nghiệp vụ văn phonghf + Nhân sự + Trang thiết bị và hiện đại hóa thiết bị văn phòng +Cơ sở vật chất , chăm lo đời sống của cán bộnhân viên
Trả lời
Quản trị có 4 chức năng: +Hoạch định +Kiểm tra +Quản lý điều hành +Tổ chức Nội dung hoạch định công tác văn phòng +Tổ chức bộ máy văn phòng + Nghiệp vụ và hiện đại hóa các nghiệp vụ văn phonghf + Nhân sự + Trang thiết bị và hiện đại hóa thiết bị văn phòng +Cơ sở vật chất , chăm lo đời sống của cán bộnhân viên