Nêu nội dung của luật cung?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lượng cung của hầu hết các loại hàng hoá có xu hướng tăng khi giá của hàng hoá tăng và ngược lại trong 1 khoảng thời gian nhất định
Trả lời
Lượng cung của hầu hết các loại hàng hoá có xu hướng tăng khi giá của hàng hoá tăng và ngược lại trong 1 khoảng thời gian nhất định