Sách Mạnh Tử là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sách Mạnh Tử là tác phẩm triết học, đạo đức học và chính trị học làm ra bởi Mạnh Tử và các môn đệ của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v..., ghi chép lại những điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của Nho học. Sách Mạnh Tử gồm 7 thiên, chia làm 2 phần: Mạnh Tử thượng và Mạnh Tử hạ. - Mạnh Tử thượng gồm 3 thiên: + Lương Huệ Vương (thượng - hạ) + Công Tôn Sửu (thượng - hạ) + Đằng Văn Công (thượng - hạ) - Mạnh Tử hạ gồm 4 thiên: + Ly Lâu (thượng -hạ) + Vạn Chương (thượng - hạ) + Cáo tử (thượng - hạ) + Tận tâm (thượng - hạ)
Trả lời
Sách Mạnh Tử là tác phẩm triết học, đạo đức học và chính trị học làm ra bởi Mạnh Tử và các môn đệ của ông như Nhạc Chính Khắc, Công Tôn Sửu, Vạn Chương v.v..., ghi chép lại những điều đối đáp của Mạnh Tử với các vua chư hầu, giữa Mạnh Tử và các học trò cùng với những lời phê bình của Mạnh Tử về các học thuyết khác như: học thuyết của Mặc Tử, Dương Chu. Sách Mạnh Tử là một kinh điển rất quan trọng của Nho học. Sách Mạnh Tử gồm 7 thiên, chia làm 2 phần: Mạnh Tử thượng và Mạnh Tử hạ. - Mạnh Tử thượng gồm 3 thiên: + Lương Huệ Vương (thượng - hạ) + Công Tôn Sửu (thượng - hạ) + Đằng Văn Công (thượng - hạ) - Mạnh Tử hạ gồm 4 thiên: + Ly Lâu (thượng -hạ) + Vạn Chương (thượng - hạ) + Cáo tử (thượng - hạ) + Tận tâm (thượng - hạ)