1. Sinh vật cảnh

Sen

"Cánh sen nở

Để rồi tàn

Nhưng trong mầm diệt ẩn tàng mầm sinh

Dặn nhau ngồi thật lặng thinh

Lắng nghe gió thoảng câu kinh vô thường ..."Từ khóa: Sinh vật cảnh