Sinh viên Khoa Ngôn ngữ học có được đi thực tập, thực tế không? Nếu có thì đi đâu, làm gì và thời gian bao lâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên học chương trình Chuẩn quốc tế sẽ có ba đợt thực tập thực tế trong cả khóa học: - Năm thứ hai: Thực tập chuyên môn 1 từ 1-2 tuần (Khoa tổ chức). - Năm thứ ba: Thực tập chuyên môn 2 từ 2-3 tuần (SV tự đi). Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế và kinh phí, sinh viên có thể được đi thực tập về tiếng Anh ở nước ngoài từ 2-3 tuần.
Trả lời
Sinh viên học chương trình Chuẩn quốc tế sẽ có ba đợt thực tập thực tế trong cả khóa học: - Năm thứ hai: Thực tập chuyên môn 1 từ 1-2 tuần (Khoa tổ chức). - Năm thứ ba: Thực tập chuyên môn 2 từ 2-3 tuần (SV tự đi). Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế và kinh phí, sinh viên có thể được đi thực tập về tiếng Anh ở nước ngoài từ 2-3 tuần.