Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ  học có được chuyển tiếp thi cao học hoặc tiến sĩ không? Điều kiện  để được chuyển tiếp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cũng như sinh viên ở các ngành học khác, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học được dự thi cao học, hoặc làm nghiên cứu sinh, nếu đáp ứng đủ các điều kiện qui định. Các điều kiện để được chuyển tiếp sinh được qui định cụ thể ở Qui chế đào tạo sau đại học của ĐHQG Hà Nội (xem trang web: vnu.edu.vn)
Trả lời
Cũng như sinh viên ở các ngành học khác, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học được dự thi cao học, hoặc làm nghiên cứu sinh, nếu đáp ứng đủ các điều kiện qui định. Các điều kiện để được chuyển tiếp sinh được qui định cụ thể ở Qui chế đào tạo sau đại học của ĐHQG Hà Nội (xem trang web: vnu.edu.vn)