So sánh tế bào động vật và thực vật.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Giống nhau: -Ðều là những tế bào nhân thực. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng. -Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...
Trả lời
• Giống nhau: -Ðều là những tế bào nhân thực. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng. -Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...