Sông và hồ khác nhau như thế nào?

 1. Khoa học

Từ khóa: 

sông

,

hồ

,

khác nhau

,

khoa học

Theo khái niệm:

 • Sông: Là dòng chảy tương đối thường xuyên trên bề mặt lục địa.

 • Hồ: Là 1 lượng nước lớn đọng trên bề mặt lục địa.

Về cấu tạo:

 • Sông: Gồm nhiều bộ phận như lưu vực, hạ lưu, phụ lưu...tạo thành hệ thống sông.

 • Hồ: Cấu tạo đơn giản hơn sông.

Diện tích:

 • Sông có lưu vực xác định

 • Hồ thường không có diện tích nhất định.

Trả lời

Theo khái niệm:

 • Sông: Là dòng chảy tương đối thường xuyên trên bề mặt lục địa.

 • Hồ: Là 1 lượng nước lớn đọng trên bề mặt lục địa.

Về cấu tạo:

 • Sông: Gồm nhiều bộ phận như lưu vực, hạ lưu, phụ lưu...tạo thành hệ thống sông.

 • Hồ: Cấu tạo đơn giản hơn sông.

Diện tích:

 • Sông có lưu vực xác định

 • Hồ thường không có diện tích nhất định.

Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Hồ là vùng nước trũng tương đối rộng và sâu trên đất liền.

Khác nhau: sông là dòng nước chảy, hồ là vùng nước trũng

Diễn giải theo địa lý thì:

- Sông: Dòng nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt đất, thuyền bè có thể đi lại trên đó được.

- Hồ: Vùng trũng sâu chứa nước tương đối lớn ở trong đất liền.

Như vậy, điểm khác nhau cơ bản giữa sông và hồ là: Sông có nước lưu thông thành dòng chảy. Hồ là nơi nước tập trung.

Tuy nhiên nước trong hồ vẫn có thể chảy đi nơi khác được (ví dụ hồ thủy điện sông Đà, nếu nước trong hồ mà không chảy được đi đâu thì làm sao sản xuất ra điện!)