Suy vỏ thượng thận cấp điều trị

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Hydrocortisone B. Muối đẳng trương C. Glucose 5%
Trả lời
A. Hydrocortisone B. Muối đẳng trương C. Glucose 5%