Tại một trạm kiểm soát giao thong trung bình một phút có 2 xe ô tô đi qua. Tìm xác suất để có đúng 6 xe đi qua trong vòng ba phút

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua => trung bình 3 phút có 6 ô tô đi qua Gọi X là số xe đi qua trong vòng ba phút. Ta có: X ~ Poisson (6)  P(X=6) = e-6. 666! = 0,1606
Trả lời
Trung bình 1 phút có 2 ô tô đi qua => trung bình 3 phút có 6 ô tô đi qua Gọi X là số xe đi qua trong vòng ba phút. Ta có: X ~ Poisson (6)  P(X=6) = e-6. 666! = 0,1606