Tổn thương giải phẫu bệnh trong viêm thận bể thận cấp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xâm nhập bạch cầu đa nhân và Lympho ở tổ chức kẽ
Trả lời
Xâm nhập bạch cầu đa nhân và Lympho ở tổ chức kẽ