Tại sao hai tai của con người không cử động được?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tai hay bất kỳ bộ phận nào muốn cử động được phải có các cơ tham gia, nhờ hoạt động co cơ và duỗi cơ mà cử động. Cái lưỡi nhỏ như vậy nhưng vì có nhu cầu cử động nên có tới 17 cơ tham gia điều khiển. Tai thỏ phải cử động để nghe động tĩnh của kẻ thù. Tai trâu bò phải cử động để xua ruồi muỗi... Bạn có nhu cầu gì mà cần có các cơ để cử động tai? Nói vậy thôi, vẫn có một số ít người các cơ nối với tai chưa bị thoái hóa. Họ có thể vẫy được tai đấy.
Trả lời
Tai hay bất kỳ bộ phận nào muốn cử động được phải có các cơ tham gia, nhờ hoạt động co cơ và duỗi cơ mà cử động. Cái lưỡi nhỏ như vậy nhưng vì có nhu cầu cử động nên có tới 17 cơ tham gia điều khiển. Tai thỏ phải cử động để nghe động tĩnh của kẻ thù. Tai trâu bò phải cử động để xua ruồi muỗi... Bạn có nhu cầu gì mà cần có các cơ để cử động tai? Nói vậy thôi, vẫn có một số ít người các cơ nối với tai chưa bị thoái hóa. Họ có thể vẫy được tai đấy.