Tại sao nói Xã hội học là một môn khoa học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cũng như tất cả các bộ môn khác,xã hội học là một môn khoa học độc lập có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới. Thứ nhất xã hội học có đối tượng nghiên cứu cụ thể nó trả lời cho câu hỏi nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gì? Điều đó có nghĩa là một sự vật hoặc hiện tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên mỗi góc độ khác nhau. Thứ hai xã hội học có một hệ thống lí thuyết riêng trả lời cho câu hỏi “dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội hệ thống lí thuyết là các khái niệm, phạm trù, quy luật các học thuyết xã hội được sắp xếp logic và hệ thống
Trả lời
Cũng như tất cả các bộ môn khác,xã hội học là một môn khoa học độc lập có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới. Thứ nhất xã hội học có đối tượng nghiên cứu cụ thể nó trả lời cho câu hỏi nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gì? Điều đó có nghĩa là một sự vật hoặc hiện tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên mỗi góc độ khác nhau. Thứ hai xã hội học có một hệ thống lí thuyết riêng trả lời cho câu hỏi “dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội hệ thống lí thuyết là các khái niệm, phạm trù, quy luật các học thuyết xã hội được sắp xếp logic và hệ thống