Tại sao nước biển lại mặn?

Từ khóa: Kiến thức chung
tại vì trong nước biển có natri clorua

Trả lời

tại vì trong nước biển có natri clorua