So sánh hai loại vận chuyển qua màng.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

giống: kiểm soát sự vận chuyển các chất và trao đổi thông tin giữa tế bào và môi trường bên ngoài. có các kênh protein màng khác *vận chuyển thụ động: tế bào ko chủ động vận chuyển các chất qua màng sinh chất vận chuyển chất từ nơi có nồng độ cao xuống nơi có nồng độ thấp. có 2 con đường khuếch tán
Trả lời
giống: kiểm soát sự vận chuyển các chất và trao đổi thông tin giữa tế bào và môi trường bên ngoài. có các kênh protein màng khác *vận chuyển thụ động: tế bào ko chủ động vận chuyển các chất qua màng sinh chất vận chuyển chất từ nơi có nồng độ cao xuống nơi có nồng độ thấp. có 2 con đường khuếch tán