Tại sao nước mắt lại mặn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đúng là nước mắt có vị mặn vì trong 1 lít nước mắt có tới 6g muối. Nước mắt sinh ra từ tuyến lệ nằm ở phía trên mi ngoài của nhãn cầu. Nước mắt thu nhận được muối từ máu (trong 1 lít máu có 9g muối). Nước mắt có tác dụng bôi trơn nhãn cầu, làm cho nhãn cầu không bị khô, bị xước, và vì có muối nên còn có tác dụng hạn chế bớt sự phát triển của vi sinh vật trong mắt.
Trả lời
Đúng là nước mắt có vị mặn vì trong 1 lít nước mắt có tới 6g muối. Nước mắt sinh ra từ tuyến lệ nằm ở phía trên mi ngoài của nhãn cầu. Nước mắt thu nhận được muối từ máu (trong 1 lít máu có 9g muối). Nước mắt có tác dụng bôi trơn nhãn cầu, làm cho nhãn cầu không bị khô, bị xước, và vì có muối nên còn có tác dụng hạn chế bớt sự phát triển của vi sinh vật trong mắt.