Nêu những chức năng cơ bản của gia đình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tái tạo ra một thế hệ mới bao gồm cả việc sinh đẻ và giáo dục đào tạo: Chức năng sinh sản - tái sản xuất ra con người về mặt sinh và hoặc về mặt xã hội; Chức năng giáo dục của gia đình. Nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình: Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình; Chức năng thoả mãn những nhu cầu tâm - sinh lý tình cảm. Hai chức năng cơ bản này chi phối toàn bộ các chức năng khác của gia đình như: Chức năng kinh tế; Chức năng giao tiếp tinh thần; Chức năng tổ chức thời gian rỗi; Chức năng thu nhận các phương tiện; Chức năng giáo dục bảo trợ; Chức năng đại diện; Chức năng tình dục; Chức năng nghỉ ngơi, giải trí;
Trả lời
Tái tạo ra một thế hệ mới bao gồm cả việc sinh đẻ và giáo dục đào tạo: Chức năng sinh sản - tái sản xuất ra con người về mặt sinh và hoặc về mặt xã hội; Chức năng giáo dục của gia đình. Nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình: Chức năng kinh tế và tổ chức đời sống gia đình; Chức năng thoả mãn những nhu cầu tâm - sinh lý tình cảm. Hai chức năng cơ bản này chi phối toàn bộ các chức năng khác của gia đình như: Chức năng kinh tế; Chức năng giao tiếp tinh thần; Chức năng tổ chức thời gian rỗi; Chức năng thu nhận các phương tiện; Chức năng giáo dục bảo trợ; Chức năng đại diện; Chức năng tình dục; Chức năng nghỉ ngơi, giải trí;