1. Văn hóa

Tại sao Pháp có tên là France?

Hình như cụm "France" này liên quan đến sự tự do phải không?

Từ khóa: văn hóa

Câu hỏi rất thú vị nhưng trả lời về mặt lịch sử thì sẽ dài. Mình sẽ chỉ giới thiệu vài giả thuyết. Đầu tiên là nó từ Francia trong tiếng Latinh. Gốc từ có thể liên quan đến nghĩa "tự do", hoặc có thể liên quan đến "lao" (vũ khí) của họ (tiếng Giécman), hoặc đến sự dữ dội, táo bạo của họ (cũng các tiếng Giécman). Chúng ta không biết rõ, nhưng nhiều người thích giả thuyết rằng tên của những tộc người Frank bắt nguồn từ nghĩa "tự do". Tuy nhiên, có thể là nghĩa "tự do" của từ frank bắt nguồn từ tên của họ thì hơn 🤔

Trả lời

Câu hỏi rất thú vị nhưng trả lời về mặt lịch sử thì sẽ dài. Mình sẽ chỉ giới thiệu vài giả thuyết. Đầu tiên là nó từ Francia trong tiếng Latinh. Gốc từ có thể liên quan đến nghĩa "tự do", hoặc có thể liên quan đến "lao" (vũ khí) của họ (tiếng Giécman), hoặc đến sự dữ dội, táo bạo của họ (cũng các tiếng Giécman). Chúng ta không biết rõ, nhưng nhiều người thích giả thuyết rằng tên của những tộc người Frank bắt nguồn từ nghĩa "tự do". Tuy nhiên, có thể là nghĩa "tự do" của từ frank bắt nguồn từ tên của họ thì hơn 🤔