Tại sao rắn đẻ trứng mà không đẻ con

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rắn có đẻ con nha bạn.

Trả lời

Rắn có đẻ con nha bạn.

bởi vì rắn không có ngực để nuôi con bằng sữa!