Tại sao rơi xuống nước càng vùng vẫy chìm càng nhanh?

  1. Kiến thức chung

Với người không biết bơi, khi rơi xuống nước càng cố vẫy vùng để giữ đầu trên mặt nước sẽ chìm càng nhanh. Vì sao vậy?

undefined
Từ khóa: 

khoa học

,

vật lý

,

năng lượng

,

sức căng bề mặt

,

kiến thức chung

Càng vùng vẫy càng mau hết oxy, càng hết oxy càng phải hít thở, càng hít thở càng uống nước, càng uống nước càng nặng, càng nặng càng chìm nhanh.

Trả lời

Càng vùng vẫy càng mau hết oxy, càng hết oxy càng phải hít thở, càng hít thở càng uống nước, càng uống nước càng nặng, càng nặng càng chìm nhanh.