Tại sao số điện thoại lại có +84 và mất chữ số 0 ở đầu?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Vì +84 là mã vùng quốc tế của Việt Nam. Khi gọi từ nước ngòai về Việt Nam bắt buộc phải bấm 0084... hoặc 84.... thì mới gọi được. Còn một số gọi đến điện thoại bạn mà hiện 0 ở đầu thì chứng tỏ số này có trong danh bạ của bạn rồi. Nếu chưa có trong danh bạ nó sẽ hiện +84.

Trả lời

Vì +84 là mã vùng quốc tế của Việt Nam. Khi gọi từ nước ngòai về Việt Nam bắt buộc phải bấm 0084... hoặc 84.... thì mới gọi được. Còn một số gọi đến điện thoại bạn mà hiện 0 ở đầu thì chứng tỏ số này có trong danh bạ của bạn rồi. Nếu chưa có trong danh bạ nó sẽ hiện +84.