Tại sao trong văn học Anh lại có thể loại thơ vô nghĩa (nonsense poem)?

  1. Kiến thức chung

ví dụ như Jabberwocky thuộc tác phẩm Through the Looking-Glass, and What Alice Found There của nhà thơ Lewis Carroll

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thơ vô nghĩa thường được viết với các vần điệu tạo nên tính kì diệu và hài hước, tuy nhiên các từ ngữ được dùng thì thường không có thật hoặc được ghép từ các âm của các từ khác nhau để tạo ra nghĩa mới. Thơ này thường được viết cho trẻ con với mục đích giải trí đơn thuần.
Trả lời
Thơ vô nghĩa thường được viết với các vần điệu tạo nên tính kì diệu và hài hước, tuy nhiên các từ ngữ được dùng thì thường không có thật hoặc được ghép từ các âm của các từ khác nhau để tạo ra nghĩa mới. Thơ này thường được viết cho trẻ con với mục đích giải trí đơn thuần.