Tâm lý học có những cách tiếp cận nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 6 cách tiếp cận trong Tâm lý học: • Cách tiếp cận sinh học: Nhấn mạnh: thứ nhất là hoạt động của hệ thần kinh, nhất là não bộ. Thứ hai là nhấn mạnh hoạt động của hoocmon và các phản ứng hóa học khác. Thứ ba là nhấn mạnh di truyền học. • Cách tiếp cận tiến hóa: Nhấn mạnh các hành vi và các quá trình tâm trí thích ứng để tồn tại. • Cách tiếp cận tâm động học: Nhấn mạnh xung đột nội tâm, nhất là vô thức, thường là sự đấu tranh giữa bản năng và nhu cầu phải tuân theo xã hội văn minh. • Cách tiếp cận hành vi: Nhấn mạnh hành vi con người được dựa vào chủ yếu bởi những gì họ học được, nhất là từ việc thưởng và phạt. • Cách tiếp cận nhận thức: Nhấn mạnh cách não bộ tiếp nhận thông tin, tạo tri giác, hình thành và gợi lại trí nhớ, xử lý thông tin và tạo ra những mô hình thích hợp hành động. • Cách tiếp cận nhân văn: Nhấn mạnh tiềm năng cá nhân cho sự phát triển và vai trò dẫn đường cho hành vi và các quá trình tâm trí qua nhận thức cá nhân.
Trả lời
Có 6 cách tiếp cận trong Tâm lý học: • Cách tiếp cận sinh học: Nhấn mạnh: thứ nhất là hoạt động của hệ thần kinh, nhất là não bộ. Thứ hai là nhấn mạnh hoạt động của hoocmon và các phản ứng hóa học khác. Thứ ba là nhấn mạnh di truyền học. • Cách tiếp cận tiến hóa: Nhấn mạnh các hành vi và các quá trình tâm trí thích ứng để tồn tại. • Cách tiếp cận tâm động học: Nhấn mạnh xung đột nội tâm, nhất là vô thức, thường là sự đấu tranh giữa bản năng và nhu cầu phải tuân theo xã hội văn minh. • Cách tiếp cận hành vi: Nhấn mạnh hành vi con người được dựa vào chủ yếu bởi những gì họ học được, nhất là từ việc thưởng và phạt. • Cách tiếp cận nhận thức: Nhấn mạnh cách não bộ tiếp nhận thông tin, tạo tri giác, hình thành và gợi lại trí nhớ, xử lý thông tin và tạo ra những mô hình thích hợp hành động. • Cách tiếp cận nhân văn: Nhấn mạnh tiềm năng cá nhân cho sự phát triển và vai trò dẫn đường cho hành vi và các quá trình tâm trí qua nhận thức cá nhân.