1. Lịch sử

Tâm sự thời loạn
Tâm sự của 3 người đàn ông khi mất sự nghiệp trong thời loạn. Từ suy nghĩ tới hành động dẫn ra 3 kết quả khác nhau.

🛡 Chúa Trịnh: "Sức ta đã hết, của không còn mà vẫn không thể giành được với trời, nên đành nín nhịn để giữ lấy thân mình, đâu còn dám làm càn để lại lầm lẫn nữa? 😭"

🐲 Vua Lê:

"Quê cũ tin đâu luống mịt mù,
Day dứt Mao Khưu nỗi hận xưa.
Sương tuyết ấy nào đâu nước cũ,
Phong ba ai kẻ xẻ chia ư?
Than thở chỉ thêm lòng ảo não,
Lên lầu nào đã bớt ưu tư.
Nếu biết một đi thêm cám cảnh,
Đi câu, hái củi sớm ngao du... 😔"

⚔️ Chúa Nguyễn: "Không phải sợ! Nhà nước tôi trải đời truyền nối hơn 200 năm. Bây giờ quốc vận trung suy, tôi ít đức không tài, không giữ gìn cơ nghiệp được, vì thế mà buồn. Nghĩ muốn trả thù, bắt giặc làm thịt mà ăn, nay nằm gai nếm mật, dẫu chết cũng can tâm, có sợ gì đâu!? 😡"

Nói chung từ lịch sử ta có thể học được nhiều thứ và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Khi gặp nghịch cảnh, buông xuôi từ bỏ hay tiếp tục tiến lên, đó là lựa chọn của mỗi người.
Từ khóa: lịch sử