Tên của 18 vị Vua Hùng Việt Nam?

  1. Lịch sử

Việt nam có 18 vua Hùng. Vậy bạn có biết tên của 18 vị đó là gì kg?
Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

sử việt

,

vua hùng

,

lịch sử

Theo Nguyễn Khắc Thuần trong "Thế thứ các triều vua Việt Nam" thì 18 vị vua Hùng được liệt kê trong danh sách bên dưới. Tuy nhiên, ngay sau danh sách, tác giả cũng đưa ra nhận xét thuộc một trong hai quan điểm đang được các nhà sử học tạm chấp nhận: 18 vị vua Hùng không phải là 18 người cụ thể, mà là 18 chi (nhánh/ngành), mỗi chi này có nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu:

Kinh Dương Vương; 

Hùng Hiền vương, còn được gọi là Lạc Long Quân. Huý là Sùng Lãm;

Hùng Lân vương; 

Hùng Diệp vương; 

Hùng Hi vương; 

Hùng Huy vương; 

Hùng Chiêu vương; 

Hùng Vĩ vương; 

Hùng Định vương; 

Hùng Hi vương (nhưng chữ "hi" trong tên gọi này và tên gọi ở trên khác nhau về tự dạng và ý nghĩa); 

Hùng Trinh vương; 

Hùng Vũ vương; 

Hùng Việt vương; 

Hùng Anh vương; 

Hùng Triêu vương; 

Hùng Tạo vương; 

Hùng Nghị vương; 

Hùng Duệ vương.

Trả lời

Theo Nguyễn Khắc Thuần trong "Thế thứ các triều vua Việt Nam" thì 18 vị vua Hùng được liệt kê trong danh sách bên dưới. Tuy nhiên, ngay sau danh sách, tác giả cũng đưa ra nhận xét thuộc một trong hai quan điểm đang được các nhà sử học tạm chấp nhận: 18 vị vua Hùng không phải là 18 người cụ thể, mà là 18 chi (nhánh/ngành), mỗi chi này có nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu:

Kinh Dương Vương; 

Hùng Hiền vương, còn được gọi là Lạc Long Quân. Huý là Sùng Lãm;

Hùng Lân vương; 

Hùng Diệp vương; 

Hùng Hi vương; 

Hùng Huy vương; 

Hùng Chiêu vương; 

Hùng Vĩ vương; 

Hùng Định vương; 

Hùng Hi vương (nhưng chữ "hi" trong tên gọi này và tên gọi ở trên khác nhau về tự dạng và ý nghĩa); 

Hùng Trinh vương; 

Hùng Vũ vương; 

Hùng Việt vương; 

Hùng Anh vương; 

Hùng Triêu vương; 

Hùng Tạo vương; 

Hùng Nghị vương; 

Hùng Duệ vương.