Thập tam kinh là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thập tam kinh là bộ mười ba tác phẩm kinh điển được Nho học đề cao. Nho học vốn có 6 tác phẩm kinh điển, gọi là Lục kinh. Về sau Nhạc Kinh bị mất, nên đến đời Hán chỉ còn Ngũ Kinh. Thời Hậu Hán, Luận Ngữ và Hiếu Kinh được đem gộp vào thành bảy tác phẩm, gọi là Thất kinh. Sau đó, Lễ Kinh lại được tách thành ba tác phẩm về Lễ riêng biệt và Kinh Xuân Thu cũng được tách thành ba tác phẩm Xuân Thu riêng, thêm Nhĩ Nhã và Mạnh Tử thành mười ba tác phẩm. Danh sách mười ba tác phẩm này là: 1. Dịch 2. Thư 3. Thi 4. Chu Lễ 5. Nghi Lễ 6. Lễ Ký (bao gồm cả Đại Học và Trung Dung) 7. Xuân Thu Tả Thị Truyện 8. Xuân Thu Công Dương Truyện 9. Xuân Thu Cốc Lương Truyện 10. Luận Ngữ 11. Hiếu Kinh 12. Nhĩ Nhã 13. Mạnh Tử
Trả lời
Thập tam kinh là bộ mười ba tác phẩm kinh điển được Nho học đề cao. Nho học vốn có 6 tác phẩm kinh điển, gọi là Lục kinh. Về sau Nhạc Kinh bị mất, nên đến đời Hán chỉ còn Ngũ Kinh. Thời Hậu Hán, Luận Ngữ và Hiếu Kinh được đem gộp vào thành bảy tác phẩm, gọi là Thất kinh. Sau đó, Lễ Kinh lại được tách thành ba tác phẩm về Lễ riêng biệt và Kinh Xuân Thu cũng được tách thành ba tác phẩm Xuân Thu riêng, thêm Nhĩ Nhã và Mạnh Tử thành mười ba tác phẩm. Danh sách mười ba tác phẩm này là: 1. Dịch 2. Thư 3. Thi 4. Chu Lễ 5. Nghi Lễ 6. Lễ Ký (bao gồm cả Đại Học và Trung Dung) 7. Xuân Thu Tả Thị Truyện 8. Xuân Thu Công Dương Truyện 9. Xuân Thu Cốc Lương Truyện 10. Luận Ngữ 11. Hiếu Kinh 12. Nhĩ Nhã 13. Mạnh Tử