Thấy gì qua việc BQP công bố sách trắng quốc phòng và triển lãm Hội chợ Việt Bắc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung