Thế nào là chủ nghĩa nhân đạo và ứng dụng trong đời sống?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

Chủ nghĩa nhân đạo là một đạo lý có lòng tốt, từ thiện và nhân ái đến toàn thể loài người một cách vô tư, chủ nghĩa nhân đạo cũng được xác định là sự chấp nhận tất cả mọi người chỉ vì là con người và bỏ những quan điểm xã hội thiên vị, thành kiến, và thói quen phân biệt chủng tộc.

Trong đời sống, chủ nghĩa nhân đạo được biểu hiện tiêu biểu qua một số mặt sau đây:

– Chủ nghĩa nhân đạo không chỉ là quyền con người được công nhận trong hiến pháp. Điều chủ yếu là những quyền này được thực hiện trong đời sống như: quan tâm đến giáo dục và học tập, bảo đảm cho mọi người có việc làm, nhà ở và những phương tiện sinh sống khác, quan tâm đến sức khỏe của con người. Đặc biệt xã hội phải quan tâm đến đời sống tinh thần của con người, bảo vệ phẩm giá của con người.

– Người với người là bạn, là đồng chí, anh em. Mỗi người không thể yêu mọi người như nhau nhưng nhất định phải yêu ở mỗi con người cái được gọi là tính người. Tính người chỉ biểu hiện ở nơi nào bắt đầu có sự quan tâm đến người khác, có sự giúp đỡ và thông cảm lẫn nhau. 

– Kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ.

– Yêu thiên nhiên, yêu thương con vật có ích.

Trả lời
Chủ nghĩa nhân đạo là một đạo lý có lòng tốt, từ thiện và nhân ái đến toàn thể loài người một cách vô tư, chủ nghĩa nhân đạo cũng được xác định là sự chấp nhận tất cả mọi người chỉ vì là con người và bỏ những quan điểm xã hội thiên vị, thành kiến, và thói quen phân biệt chủng tộc.

Trong đời sống, chủ nghĩa nhân đạo được biểu hiện tiêu biểu qua một số mặt sau đây:

– Chủ nghĩa nhân đạo không chỉ là quyền con người được công nhận trong hiến pháp. Điều chủ yếu là những quyền này được thực hiện trong đời sống như: quan tâm đến giáo dục và học tập, bảo đảm cho mọi người có việc làm, nhà ở và những phương tiện sinh sống khác, quan tâm đến sức khỏe của con người. Đặc biệt xã hội phải quan tâm đến đời sống tinh thần của con người, bảo vệ phẩm giá của con người.

– Người với người là bạn, là đồng chí, anh em. Mỗi người không thể yêu mọi người như nhau nhưng nhất định phải yêu ở mỗi con người cái được gọi là tính người. Tính người chỉ biểu hiện ở nơi nào bắt đầu có sự quan tâm đến người khác, có sự giúp đỡ và thông cảm lẫn nhau. 

– Kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ.

– Yêu thiên nhiên, yêu thương con vật có ích.