Thế nào là công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên là các biện pháp hành động để thực hiện công tác quản lý tài nguyên.
Trả lời
Công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên là các biện pháp hành động để thực hiện công tác quản lý tài nguyên.