Theo anh/ chị việc nghiên cứu Ngôn ngữ có ý nghĩa như thế nào trong việc dạy và học Ngữ văn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghiên cứu Ngôn ngữ có ý nghĩa với việc dạy và học Ngữ văn vì: - Biết được các đặc trưng của Ngôn ngữ để dễ dàng vận dụng trong văn chương nghệ thuật và đời sống . - Biết cách dùng đúng và chuẩn mực ngôn ngữ bản địa và cá ngôn ngữ khác. - Đánh giá được tư tưởng nội dung hàm ẩn thông qua phân tích cách dùng ngôn ngữ của tác giả - Tích hợp được với các lĩnh vực khác hiện đại hơn ngoài văn bản truyền thống.
Trả lời
Nghiên cứu Ngôn ngữ có ý nghĩa với việc dạy và học Ngữ văn vì: - Biết được các đặc trưng của Ngôn ngữ để dễ dàng vận dụng trong văn chương nghệ thuật và đời sống . - Biết cách dùng đúng và chuẩn mực ngôn ngữ bản địa và cá ngôn ngữ khác. - Đánh giá được tư tưởng nội dung hàm ẩn thông qua phân tích cách dùng ngôn ngữ của tác giả - Tích hợp được với các lĩnh vực khác hiện đại hơn ngoài văn bản truyền thống.