Theo anh/ chị việc nghiên cứu Văn học với nghiên cứu Các thời kì lịch sử có mối quan hệ với nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghiên cứu Văn học và nghiên cứu các thời kì lịch sử nên được thực hành song song với nhau vì: - Tìm ra được những yếu tố xã hội ở thời kì ấy tác động đến nội dung và tư tưởng văn chương . - Tình hình xã hội là khuôn phép, giới hạn cho ssuwj phát triển hay đổi mới của văn chương. - Đánh giá được giá trị của văn chương tùy theo các thời kì khác nhau.
Trả lời
Nghiên cứu Văn học và nghiên cứu các thời kì lịch sử nên được thực hành song song với nhau vì: - Tìm ra được những yếu tố xã hội ở thời kì ấy tác động đến nội dung và tư tưởng văn chương . - Tình hình xã hội là khuôn phép, giới hạn cho ssuwj phát triển hay đổi mới của văn chương. - Đánh giá được giá trị của văn chương tùy theo các thời kì khác nhau.