Theo quan điểm của mac weber hành động xã hội là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mac weber  hành động xã hội là hành vi mà chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan nhất định. Một hành động xã hội là một hành động của một cá nhân mà có gắn một ý nghĩa vào hành động ấy, và cá nhân đó tính đến hành vi của người khác, bằng cách như vậy mà định hướng vào chuỗi hành động đó.
Trả lời
Theo mac weber  hành động xã hội là hành vi mà chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan nhất định. Một hành động xã hội là một hành động của một cá nhân mà có gắn một ý nghĩa vào hành động ấy, và cá nhân đó tính đến hành vi của người khác, bằng cách như vậy mà định hướng vào chuỗi hành động đó.