Thiên hạ vi công là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thiên hạ vi công (Thiên hạ là của chung): Lễ ký, thiên Lễ vận. Khổng Tử nói với học trò là Ngôn Yển (Tử Du) rằng: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công" (大道之行也,天下為公): Đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung.
Trả lời
Thiên hạ vi công (Thiên hạ là của chung): Lễ ký, thiên Lễ vận. Khổng Tử nói với học trò là Ngôn Yển (Tử Du) rằng: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công" (大道之行也,天下為公): Đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung.