Thơ là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thơ là một thể loại văn học nảy sinh từ rất sớm trong đời sống con người, do con người có nhu cầu tự biểu hiện. Thơ là một thể loại văn học thuộc phương thức biểu hiện trũ tình, thơ gắn với cái tôi trữ tình cho nên nó có nhiều cung bậc cảm xúc, suy nghĩ vừa bằng sự rung động của ngôn từ giàu chất nhạc. Chính vì những phẩm chất khác nhau đó của thơ mà có rất nhiều quan niệm, nhiều cách lý giải giải khác nhau thậm chí đối ngược nhau về thơ ca.Với hơn 200 định nghĩa về thơ ca thì để tìm ra một định nghĩa bao quát được cả phần nội dung và hình thức là một công việc khác nan giải. Định nghĩa của nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi có thể được coi là chung nhất trong các quan niệm trên: Thơ là hình thức sang tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng cảm xúc mạnh mẽ bằng những ngôn từ hàm xúc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu.
Trả lời
Thơ là một thể loại văn học nảy sinh từ rất sớm trong đời sống con người, do con người có nhu cầu tự biểu hiện. Thơ là một thể loại văn học thuộc phương thức biểu hiện trũ tình, thơ gắn với cái tôi trữ tình cho nên nó có nhiều cung bậc cảm xúc, suy nghĩ vừa bằng sự rung động của ngôn từ giàu chất nhạc. Chính vì những phẩm chất khác nhau đó của thơ mà có rất nhiều quan niệm, nhiều cách lý giải giải khác nhau thậm chí đối ngược nhau về thơ ca.Với hơn 200 định nghĩa về thơ ca thì để tìm ra một định nghĩa bao quát được cả phần nội dung và hình thức là một công việc khác nan giải. Định nghĩa của nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi có thể được coi là chung nhất trong các quan niệm trên: Thơ là hình thức sang tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng cảm xúc mạnh mẽ bằng những ngôn từ hàm xúc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu.