Thông qua sách “Trung Dung” bạn nhận thấy được điều gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thông qua sách “Trung Dung” , người đọc có thể nhận thức được - 5 tính chất phổ quát: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. - 3 đẳng đức nằm trong tính sẵn có : trí – nhân – dung -> trật tự không thay đổi. Đem 3 đẳng đức để thi hành vào 5 đạt đạo thì sẽ thích chúng. + Trí: nhận thức đạo + Nhân: yêu đạo + Dũng: nghị lực vượt qua khó khăn kiên trì giữ đạo. 3 đức này có tính chất liên thuộc, không thái quá, không bất cập -> trung đạo ->các quan hệ hòa hợp, tốt đẹp -> đạt hoà thuận - Bản tính tự nhiên mang tính sẵn có, để khuếch xung tính tự nhiên đó cần thấu tính đó. Muốn có 3 đẳng đức thì cần một chữ thành.Thành ở đây là xuất tính đó một cách trọn vẹn -> Đạo đức luân lí kiềm chế bản năng của con người, để con người không làm những điều thái quá.
Trả lời
Thông qua sách “Trung Dung” , người đọc có thể nhận thức được - 5 tính chất phổ quát: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. - 3 đẳng đức nằm trong tính sẵn có : trí – nhân – dung -> trật tự không thay đổi. Đem 3 đẳng đức để thi hành vào 5 đạt đạo thì sẽ thích chúng. + Trí: nhận thức đạo + Nhân: yêu đạo + Dũng: nghị lực vượt qua khó khăn kiên trì giữ đạo. 3 đức này có tính chất liên thuộc, không thái quá, không bất cập -> trung đạo ->các quan hệ hòa hợp, tốt đẹp -> đạt hoà thuận - Bản tính tự nhiên mang tính sẵn có, để khuếch xung tính tự nhiên đó cần thấu tính đó. Muốn có 3 đẳng đức thì cần một chữ thành.Thành ở đây là xuất tính đó một cách trọn vẹn -> Đạo đức luân lí kiềm chế bản năng của con người, để con người không làm những điều thái quá.