Thực trạng bất cập về cách hiểu yếu tố gốc Hán, vốn từ Hán Việt, chữ Hán và chữ Nôm của người Việt

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc hiểu các yếu tố gốc Hán và vốn từ Hán Việt... đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với người Việt, người dùng tiếng Việt và đặc biệt đối với học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng và đại học. Một khi đã hiểu không đúng ý nghĩa của từng yếu tố Hán Việt, gốc Hán sẽ dẫn đến tình trạng cảm nhận ý nghĩa một cách mơ hồ, thiếu chính xác, thậm chí sai lệch trầm trọng. Thường thì đa số khi sử dụng từ Hán Việt để viết hoặc nói đều theo thói quen cảm nhận, không rõ được nghĩa gốc của những yếu tố tạo nên từ đó là gì. Hạn chế đó xuất phát từ việc không được tiếp thụ kiến thức chữ Hán gốc - yếu tố được dùng trong tiếng Việt = 1 âm tiết, = 1 tiếng, đơn vị có khả năng tạo từ cao. ít nhất để có thể hiểu được những từ Hán Việt thường dùng, cần nắm vững gần một ngàn chữ Hán- Mỗi chữ là một yếu tố Hán Việt, gốc Hán. Trên dưới một ngàn yếu tố Hán Việt, gốc Hán này thường xuyên tham gia hoạt động trong tiếng Việt, với tư cách từ đơn. Đồng thời, các yếu tố đó còn có chức năng phát tạo những từ Hán Việt mới, trên cơ sở ý nghĩa kết hợp của những yếu tố tạo nên từ mới đó. (Trong tiếng Việt có trên 7 vạn từ Hán Việt)
Trả lời
Việc hiểu các yếu tố gốc Hán và vốn từ Hán Việt... đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với người Việt, người dùng tiếng Việt và đặc biệt đối với học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng và đại học. Một khi đã hiểu không đúng ý nghĩa của từng yếu tố Hán Việt, gốc Hán sẽ dẫn đến tình trạng cảm nhận ý nghĩa một cách mơ hồ, thiếu chính xác, thậm chí sai lệch trầm trọng. Thường thì đa số khi sử dụng từ Hán Việt để viết hoặc nói đều theo thói quen cảm nhận, không rõ được nghĩa gốc của những yếu tố tạo nên từ đó là gì. Hạn chế đó xuất phát từ việc không được tiếp thụ kiến thức chữ Hán gốc - yếu tố được dùng trong tiếng Việt = 1 âm tiết, = 1 tiếng, đơn vị có khả năng tạo từ cao. ít nhất để có thể hiểu được những từ Hán Việt thường dùng, cần nắm vững gần một ngàn chữ Hán- Mỗi chữ là một yếu tố Hán Việt, gốc Hán. Trên dưới một ngàn yếu tố Hán Việt, gốc Hán này thường xuyên tham gia hoạt động trong tiếng Việt, với tư cách từ đơn. Đồng thời, các yếu tố đó còn có chức năng phát tạo những từ Hán Việt mới, trên cơ sở ý nghĩa kết hợp của những yếu tố tạo nên từ mới đó. (Trong tiếng Việt có trên 7 vạn từ Hán Việt)