Thuế gián thu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Thuế gián thu là những khoản thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ như thuế thuốc lá, xăng dầu…
Trả lời
- Thuế gián thu là những khoản thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ như thuế thuốc lá, xăng dầu…