Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

: Để tính toán được điện năng tiêu thụ trong gia đình trước tiên ta cần tìm hiểu hiệu suất của các thiết bị trong gia đình. A=Lượng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày (W.h)= công suất thiết bị (W)*số thiết bị* số giờ sử dụng (h) Vậy điện năng tiêu thụ 1 tháng Q = A*30(ngày) (kWh) Để tính số tiền điện phải trả trong tháng M= Q(kWh)* số tiền 1 số điện.
Trả lời
: Để tính toán được điện năng tiêu thụ trong gia đình trước tiên ta cần tìm hiểu hiệu suất của các thiết bị trong gia đình. A=Lượng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày (W.h)= công suất thiết bị (W)*số thiết bị* số giờ sử dụng (h) Vậy điện năng tiêu thụ 1 tháng Q = A*30(ngày) (kWh) Để tính số tiền điện phải trả trong tháng M= Q(kWh)* số tiền 1 số điện.