“Tôi cảm thấy cao hơn người khác một bậc”

  1. Phong cách sống

Nếu bạn phó mặc cho định mệnh, cho tiềm thức chi phối cuộc đời mình, thì bạn đang trong luân hồi. Bạn giống như người vô thức, đi theo lối mòn trong rừng. Tiềm thức nói ra rất dài dòng, bạn có thể hiểu ngắn gọn bằng việc khi bạn yêu, giấc mơ mở ra trong bạn. Bạn cảm tưởng rằng ông Trời sắp xếp người này chỉ để dành cho mỗi bạn, bạn có cảm giác rất quen thuộc, một chút gì đó đủ để bạn mường tượng về kiếp trước.

bậc chính nhân quân tử có tu dưỡng đạo đức, hành vi tư tưởng của họ phải như thanh thiên bạch nhật, quang minh lỗi lạc, không có hành vi ám muội nào cần phải giấu, còn tài nghệ và năng lực của họ phải như châu ngọc, không dễ dàng hiển lộ ra ngoài làm loá mắt người khác.

-Ma vương Ba Tuần từng đến tìm tôi, chỉ trích tôi, chưa được sự đồng ý của ông ta, không bàn bạc với ông ta, liền xâm nhập đạo tràng của ông ta. Tôi bảo làm gì có, tôi đâu làm chuyện đó. Sao lại không có ? Tôi liền nghĩ ra, xin ông ấy thông cảm cho tôi, xin ông ấy từ bi, tôi cúng bài vị cho ông ấy. Đạo tràng của ông ấy ở đâu? Truyền hình vệ tinh là đạo tràng của ông ấy, mạng Internet là đạo tràng của ông ấy, truyền thanh là đạo tràng của ông ấy, báo giấy là đạo tràng của ông ấy, tập chí là đạo tràng của ông ấy, tất cả những tuyên truyền bất thiện nói về sát đạo dâm vọng đều là đạo tràng của ông ấy..

- Ngày nay chúng ta cũng có vệ tinh, cũng dùng mạng Internet, như thế là xâm nhập đạo tràng của ông ấy, nên ông ấy đến hỏi tội. Tôi liền nói với ông ấy. Ông vốn dĩ cũng là Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói ngoài ma vương Ba Tuần ra. Ngài không nói như vậy. Không nói như vậy chứng tỏ ông cũng là Phật, ông vốn cũng là Phật, nên từ bi một chút, chúng sanh đáng thương lắm, khổ lắm. Ông nên cho họ một con đường sống để họ đi, ông không nên chém giết sạch hết. Người thích làm việc ác ông tiếp dẫn họ. Ma vương dẫn họ đi đâu? Đều đi đến tam đồ. Nhưng vẫn còn một số người tốt, ông cũng phải để họ thành Phật, ông đừng gây khó dễ, đừng làm phiền họ. Tôi thương lượng với ông ta như vậy. Tôi nói đây là người số ít, không phải là số nhiều. Đây là dùng bổn tịnh diệu tâm, vậy là khá lắm rồi..!

“ CHƯ PHẬT NHƯ LAI RẤT MONG TẤT CẢ CHÚNG SANH NHANH CHÓNG THÀNH PHẬT, NHANH CHÓNG THÀNH PHẬT CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT CON ĐƯỜNG CHÍNH LÀ THÂN CẬN PHẬT A DI ĐÀ “

XIN THƯỜNG NIỆM..()..A DI ĐÀ PHẬT..()..

 Tại Đường Cao Tốc!

💧 Ấn Quang Đại Sư dạy: nơi nào có tai nạn chết người, nên vẽ hoặc khắc chữ Nam Mô A Di Đà Phật tại nơi đó, nhờ oai thần nguyện lực của Đức Từ Phụ sẽ hóa giải nghiệp chướng cho những vong hồn nơi đó. Nương nơi công đức đó mà họ được siêu thoát, nếu không thì nơi đó sẽ xảy ra tai nạn hàng năm! 

💧 Nơi nào có chữ A Di Đà Phật, nơi đó sẽ được bình an không còn tai nạn nữa. Mỗi một chúng sanh đi ngang nhìn thấy sẽ lưu vào tâm của họ. Bởi vì một câu Phật hiệu qua tai, lọt vào Tàng Thức thì Bồ Đề muôn thuở. Tương lai nhất định sẽ vãng sanh Cực Lạc!

Nếu bạn nghĩ: “Ở giữa đại chúng, tôi cảm thấy thân phận của tôi đặc thù, cảm thấy địa vị của tôi không giống như người khác” thì đây là bất thiện.

“Tôi cảm thấy cao hơn người khác một bậc”, vậy bạn là phàm phu. Ý nghĩ, hành vi cao hơn người một bậc này, trong Phật pháp gọi là tập khí nghiệp chướng sâu nặng. Ai hiểu được điều này ? Phật hiểu được.

Từ khóa: 

ma túy

,

chứng ngộ

,

thành ma

,

phong cách sống