1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trả lời ngay và luôn?

Đâu là phép tính của kết quả 82
Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay
Đáp án là 2 x (10 x 6) - 38

Trả lời

Đáp án là 2 x (10 x 6) - 38