Trên thế giới có tất cả bao nhiêu loài cây?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nếu bạn hiểu cây là các loài thực vật có mạch (bao gồm rêu, dương xỉ, thực vật hạt trần, thực vật hạt kín) thì trên thế giới đã xác định được khoảng 25-30 vạn loài. Mỗi loài ngoài các tên địa phương ra còn bắt buộc phải có một tên bằng tiếng La tinh để dùng chung cho cả thế giới. Ví dụ cây lúa là Oryza sativa, cây ngô là Zea mays (chữ đầu viết hoa để chỉ tên chi, chữ sau không viết hoa để chỉ tên loài).
Trả lời
Nếu bạn hiểu cây là các loài thực vật có mạch (bao gồm rêu, dương xỉ, thực vật hạt trần, thực vật hạt kín) thì trên thế giới đã xác định được khoảng 25-30 vạn loài. Mỗi loài ngoài các tên địa phương ra còn bắt buộc phải có một tên bằng tiếng La tinh để dùng chung cho cả thế giới. Ví dụ cây lúa là Oryza sativa, cây ngô là Zea mays (chữ đầu viết hoa để chỉ tên chi, chữ sau không viết hoa để chỉ tên loài).