Trình bày các bước cơ bản của một nghiên cứu CTXH

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gồm 13 bước cơ bản; Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và đặt tên đề tài; Xác định mục tiêu nghiên cứu; Hình thành câu hỏi nghiên cứu; Xây dựng giả thuyết nghiên cứu; Nếu các luận cứ để chứng minh giả thuyết; Lựa chọn các phương pháp để chứng minh giả thuyết; Thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu; Thu thập dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Thể hiện các kết quả nghiên cứu (bảng số liệu, biểu đồ, hộp số liệu…); Giải thích các phát hiện nghiên cứu; Phổ biến các kết quả nghiên cứu; Sử dụng các kết quả nghiên cứu trong thực hành chính trị xã hội.
Trả lời
Gồm 13 bước cơ bản; Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và đặt tên đề tài; Xác định mục tiêu nghiên cứu; Hình thành câu hỏi nghiên cứu; Xây dựng giả thuyết nghiên cứu; Nếu các luận cứ để chứng minh giả thuyết; Lựa chọn các phương pháp để chứng minh giả thuyết; Thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu; Thu thập dữ liệu; Phân tích dữ liệu; Thể hiện các kết quả nghiên cứu (bảng số liệu, biểu đồ, hộp số liệu…); Giải thích các phát hiện nghiên cứu; Phổ biến các kết quả nghiên cứu; Sử dụng các kết quả nghiên cứu trong thực hành chính trị xã hội.