Trình bày định nghĩa, đặc trưng của quyền lực. Cơ sở khách quan của sự xuất hiện quyền lực ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Định nghĩa quyền lực : Quyền lực là năng lực buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình nhờ 1 sức mạnh nào đó Đặc trưng của quyền lực: Quyền lực có tính khách quan và tính phổ biến Quyền lực có tính mục đích * Tính mục đích : các quan hệ quyền lực – quan hệ có chủ ý,nhằm đạt đến mục tiêu nhất định * Phân loại mục đích quyền lực • Cách thức thể hiện : mục đích công khai, không công khai, trực tiếp, gián tiếp,chủ ý và ngoài ý muốn • Theo lĩnh vực xã hội : kt,ct,vh • Theo hệ quả tác động : quyền lực ngăn chặn và quyền lực thúc đẩy * Mục đích quyền lực quy định phạm vi và phương thức thực hiện quyền lực Quyền lực có tính chính đáng * Cơ sở khách quan của tính chính đáng của quyền lực : sự phân phối và tổ chức hoạt động chung của xã hội ( trước hết trong sản xuất) * Tính chính đáng của chủ thể quyền lực phụ thuộc vào tính hợp lí, tính hợp pháp , tính đại diện của chủ thể và đc sự chấp nhận của đối tượng quyền lực * Tính chính đáng của quyền lực phụ thuộc vào loại hình và các đặc điểm của các quan hệ quyền lực cụ thể. Tính bất tương xứng và tính tương xứng: * Cơ sở của tính bất tương xứng của quyền lực. • Năng lực của chủ thể và khách thể quyền lực. • Điều kiện khách quan : cơ sở pháp luật,văn hóa, kinh tế, chính trị. * Tính tương đối dùng để chỉ những quan hệ quyền lực các lực lượng tham gia cân bằng về mức độ ảnh hưởng, về nguồn lực và phạm vi kiểm soát quyền lực. Quyền lực có tính tương đối. * Mỗi loại quyền lực chỉ có hiệu lực trong những quan hệ nhất định. * Hiệu quả, hiệu lực của quyền lực bị chi phối bởi nhiều yếu tố : kt,vh,ct,luật pháp, không gian , time.... Cơ sở khách quan để hình thành quyền lực Quyền lực ra đời 1 cách khách quan và tất yếu trong xã hội loài người, một cơ sở quan trọng cho sự ra đời quyền lực đó là khi con người sống thành cộng đồng, có tổ chức và cần có sự phối hợp hoạt động với nhau, do đó tất yếu nảy sinh quan hệ chỉ huy-phục tùng hình thành quan hệ quyền lực. Bên cạnh đó quyền lực còn xuất phát từ lòng tham con người, xuất phát từ các nền văn minh ( văn minh nông nghiệp là quyền lực bạo lực, văn minh công nghiệp là quyền lực đồng tiền, văn minh tin học là quyền lực trí tuệ), quyền lực xuất phát từ phương thức sản xuất, mỗi trình độ của lực lượng sản xuất lạ đòi hỏi một quan hệ sản xuất phù hợp trong đó quan hệ sở hữu là căn bản nhất. Giai cấp nào nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất sẽ lắm quyền lực.
Trả lời
Định nghĩa quyền lực : Quyền lực là năng lực buộc người khác phải hành động theo ý chí của mình nhờ 1 sức mạnh nào đó Đặc trưng của quyền lực: Quyền lực có tính khách quan và tính phổ biến Quyền lực có tính mục đích * Tính mục đích : các quan hệ quyền lực – quan hệ có chủ ý,nhằm đạt đến mục tiêu nhất định * Phân loại mục đích quyền lực • Cách thức thể hiện : mục đích công khai, không công khai, trực tiếp, gián tiếp,chủ ý và ngoài ý muốn • Theo lĩnh vực xã hội : kt,ct,vh • Theo hệ quả tác động : quyền lực ngăn chặn và quyền lực thúc đẩy * Mục đích quyền lực quy định phạm vi và phương thức thực hiện quyền lực Quyền lực có tính chính đáng * Cơ sở khách quan của tính chính đáng của quyền lực : sự phân phối và tổ chức hoạt động chung của xã hội ( trước hết trong sản xuất) * Tính chính đáng của chủ thể quyền lực phụ thuộc vào tính hợp lí, tính hợp pháp , tính đại diện của chủ thể và đc sự chấp nhận của đối tượng quyền lực * Tính chính đáng của quyền lực phụ thuộc vào loại hình và các đặc điểm của các quan hệ quyền lực cụ thể. Tính bất tương xứng và tính tương xứng: * Cơ sở của tính bất tương xứng của quyền lực. • Năng lực của chủ thể và khách thể quyền lực. • Điều kiện khách quan : cơ sở pháp luật,văn hóa, kinh tế, chính trị. * Tính tương đối dùng để chỉ những quan hệ quyền lực các lực lượng tham gia cân bằng về mức độ ảnh hưởng, về nguồn lực và phạm vi kiểm soát quyền lực. Quyền lực có tính tương đối. * Mỗi loại quyền lực chỉ có hiệu lực trong những quan hệ nhất định. * Hiệu quả, hiệu lực của quyền lực bị chi phối bởi nhiều yếu tố : kt,vh,ct,luật pháp, không gian , time.... Cơ sở khách quan để hình thành quyền lực Quyền lực ra đời 1 cách khách quan và tất yếu trong xã hội loài người, một cơ sở quan trọng cho sự ra đời quyền lực đó là khi con người sống thành cộng đồng, có tổ chức và cần có sự phối hợp hoạt động với nhau, do đó tất yếu nảy sinh quan hệ chỉ huy-phục tùng hình thành quan hệ quyền lực. Bên cạnh đó quyền lực còn xuất phát từ lòng tham con người, xuất phát từ các nền văn minh ( văn minh nông nghiệp là quyền lực bạo lực, văn minh công nghiệp là quyền lực đồng tiền, văn minh tin học là quyền lực trí tuệ), quyền lực xuất phát từ phương thức sản xuất, mỗi trình độ của lực lượng sản xuất lạ đòi hỏi một quan hệ sản xuất phù hợp trong đó quan hệ sở hữu là căn bản nhất. Giai cấp nào nắm quyền sở hữu tư liệu sản xuất sẽ lắm quyền lực.