Trình bày khái niệm về "bản ngữ"/"ngôn ngữ thứ nhất" ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bản ngữ/ ngôn ngữ thứ nhất là một sản phẩm xã hội chứ không phải là một sản phẩm di truyền. Cùng với tiếng mẹ đẻ, chúng ta còn có tư duy bản ngữ và văn hóa. Bản ngữ là tiếng mẹ đẻ là người bản ngữ. Bản ngữ/ ngôn ngữ thứ nhất mang tính di truyền xã hội chứ không mang tính duy truyền huyết thống. Đó là ngôn ngữ con người sử dụng với độ bền nhất để giao tiếp, suy nghĩ và sáng tạo nghệ thuật. Nó gắn với môi trường sống của ngôn ngữ từ ấu thơ và mang lại cho con người khả năng thụ đắc vô tận mà ngoại ngữ không làm được. ( Giáo trình Ngôn ngữ học ứng dụng , Đinh Văn Đức, NXB ĐHQG Hà Nội).
Trả lời
Bản ngữ/ ngôn ngữ thứ nhất là một sản phẩm xã hội chứ không phải là một sản phẩm di truyền. Cùng với tiếng mẹ đẻ, chúng ta còn có tư duy bản ngữ và văn hóa. Bản ngữ là tiếng mẹ đẻ là người bản ngữ. Bản ngữ/ ngôn ngữ thứ nhất mang tính di truyền xã hội chứ không mang tính duy truyền huyết thống. Đó là ngôn ngữ con người sử dụng với độ bền nhất để giao tiếp, suy nghĩ và sáng tạo nghệ thuật. Nó gắn với môi trường sống của ngôn ngữ từ ấu thơ và mang lại cho con người khả năng thụ đắc vô tận mà ngoại ngữ không làm được. ( Giáo trình Ngôn ngữ học ứng dụng , Đinh Văn Đức, NXB ĐHQG Hà Nội).